Helüait

Tiidüsjutt

Tiidüsjutu sünnüsse Tartu Ülikooli eetigakesküse, Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuurimiisi kesküse, Võro Instituudi ja Euruupa kultuuripääliin Tartu 2024 projekti Tartu Maailmaülikuul abiga. Tiidüsjuttõ saa 2022. aastagal kullõlda erinevin lõunõeesti kiilin – tartu, mulgi, võro ja seto. Kõik naa nakkasõ ütte- vai tõistmuudu kõnõlõma ellojäämise kunstist ja kandva hindän suuvi, et tiidüsest tukõ saavat elo pääle kaemist ja arotuisi olõs Lõuna-Eesti inemiisi hulgan inämb.

Jüvä Sullõv: Lõunõeesti keele’ ja rahva’

Seokõrdnõ lõunõeestikeeline tiidüsjutt om võro keelen ja tuud kõnõlõs Tarto Ülikooli lõunõeesti keele ja kultuuri lektri Jüvä Sullõv (Sulev Iva). Tä kõnõlõs, kuis lõunõeesti rahvit kutsut om, kost näide keele peri omma, kuis keele aoluun arõnu omma ja määne om naidõ kiili kõnõlõjidõ hindätiidmine. Jüvä Sullõv kirjeldäs tiidüsliidsi uurmiisi ja rahvalugõmisõ tulõmuisi lõunõeesti kiili kottalõ […]

Kae edesi

Karl Pajusalu: Akadeemiline tartu kiil

Edimäne lõunõeestikeeline tiidüsjutt om tartu keelen ja tuud kõnõlõs Tartu Ülikooli eesti keele aoluu ja murdidõ profesri akadeemik Karl Pajusalu. Tartu kiil om edimäne eesti kiil, midä om Tartu ülikoolin opatu. Taad või pitä kõgõ vanõmbas akadeemilidses õdagumeresoomõ keeles. Pajusalu kõnõlõs tartu keele pikäst ja kimmäst aoluust ni parlatsõst saisust üten kõigi timä perrätulõjidõga.

Kae edesi